คำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดใหม่

20 พฤษภาคม 2017   ข่าว, ข่าวสนจ.


การคัดเลือกกรรมการอำนวยการ

  • ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอำนวยการของสมาคมจำนวน ๑๕ คนตามรายชื่อจากบัญชีผู้รับเลือกตั้งที่คณะกรรมการสรรหาจัดทำขึ้นครั้งนี้เลือก ๑๕ คนจากบัญชีรายชื่อ ๓๕ คน โดยเลือกได้ไม่เกิน ๑๕ หมายเลขในบัตรเลือกตั้ง
  • ผู้ที่ได้รับเลือก คัดเลือกหนึ่งใน ๑๕ ท่านเป็นนายกสมาคม
  • นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของกรรมการอำนวยการที่ได้รับเลือกตั้ง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้รวมแล้วไม่เกิน ๖๕ คน
  • กำหนดปิดรับลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้ง เวลา ๑๙.๐๐ น.

ทั้งนี้ ในวาระการคัดเลือกกรรมการอำนวยการ ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเวลาปิดการลงคะแนน


***          สมาชิกวิสามัญมีสิทธิลงคะแนนเสียง สมาชิกสามัญไม่มีสิทธิในการลงคะแนน

สมาชิกวิสามัญคือสมาชิกสามัญ(นิสิตเก่า)ที่สมัครเป็นสมาชิกและชำระค่าสมาชิกแล้ว


การสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญตลอดชีพเตรียมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

  • รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
  • เอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ยืนยันความเป็นนิสิตเก่าได้ หรือหนังสือรับรองจากคณะหรือสมาคมนิสิตเก่าคณะของผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่รถยนต์ หรือบัตรประจำตัวนิสิต (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • เงินค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณพรรณนิดา ชนะพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๐๒-๒๑๕-๓๔๘๘ ต่อ ๑๗

หรือที่ http://www.chula-alumni.com/member/

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

http://chula-alumni.com/member/public/download/form.pdf