หมายเหตุ : อัตราค่าเช่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


        


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

คุณโสภา ยอดจิตร โทร.02-215-3488 ต่อ 18 โทรสาร 02-216-1298

E-mail: sopha@chula-alumni.com