รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

_______________________


  นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย

นายกสมาคม
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

อุปนายกคนที่ ๓


ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

อุปนายกคนที่ ๔
นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม

นางปรียานุช ศุภสิทธิ์

ดร.ศรายุธ แสงจันทร์

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก


นายพิทยา จั่นบุญมี

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์

นายอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทะเบียน

ประชาสัมพันธ์


นายภาคภูมิ คำนวนศิริ

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

นายศุภชัย ชุติกุศล

สาราณียกร

ปฏิคม

ประธานสโมสร


นายราเมศวร์ ศิลปพรหม

ดร.อดิทัต วะสีนนท์

นางภิมลภา สันติโชค

ประธานฝ่ายนวัตกรรม
และกิจกรรมใหม่

ประธานฝ่ายต่างประเทศ

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

นายกรรชิต จิตระทาน

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ประธานฝ่ายพิธีการ

ประธานฝ่ายกฎหมาย
และนายกสมาคมนิสิต
เก่าหอพักนิสิต
จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์

ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์วงศ์

นายศานิทท์ กี่บุตร

ประธานฝ่ายฟุตบอล

ประธานฝ่ายกอล์ฟ

ประธานฝ่ายรักบี้ฟุตบอล
กรรมการกลาง

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

นางชลิดา พันธ์กระวี

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง


นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

นางรัตนาวลี โลหารชุน

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง


รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

นายชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล

นายสมคิด จันทมฤก

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

นางวรรณพร พรประภา

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

กรรมการกลาง


ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุลดร.ภัทราวุธ ขาวสนิท
กรรมการกลางกรรมการกลางนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะ

ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

 ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง

นางสาวศิริพร ไชยสุต

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์


นายวีระเกียรติ เอื้อประเสริฐวณิช

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

รศ.นพ.เจษฏา แสงสุพรรณ

นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์


รศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน์

ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

นายกสมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์


นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช

นางสาวณัฏฐณี สุขปรีดี

นายสุพจน์ ลิมปิโรจนฤทธิ์

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

ประธานชมรมนิสิตเก่าจิตวิทยา

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์


นางสาวธิติมา มานิตพร

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

นายวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์

นายประกิต พนานุรักษ์

นายฤทธิชัย ศรีวิจารย์

นายกสมาคมนิสิตเก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสหเวชศาสตร์


 

น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ

อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
ประธานนิสิตเก่าภูมิภาค

นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์นายสาธิต เหล่าสุวรรณนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
ประธานนิสิตเก่าภาคเหนือประธานนิสิตเก่าภาคกลางประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออก

นายอรชัย ปุณณะนิธิรศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังสิมากุล
ประธานนิสิตเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานนิสิตเก่าภาคใต้