บริจาคทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน

ช่องทางการบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารต่างๆ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “ปิยมหาราชานุสรณ์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๒-๐-๔๖๓๘๓-๘
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขามาบุญครอง ๒ ชื่อบัญชี “ปิยมหาราชานุสรณ์” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๘๗๖-๐-๑๙๙๘๘-๘
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ- ปิยมหาราชานุสรณ์” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๘-๔๖๒๓๘๘-๙
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

                – บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๖-๑-๑๑๐๗๘-๔

                – บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ๐๒๖-๑-๑๑๐๘๓-๐ (รองรับ Bill Payment)

                – บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ๐๒๖-๑-๑๑๐๙๔-๖ (รองรับเงินโอน)

 

และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อการออกใบเสร็จมาที่

  • โทรสาร ๐๒-๒๑๖-๑๒๙๘, ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘ หรือ email : office@chula-alumni.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางรัตติยา ทุ่มโมง

โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๕-๓๔๘๘, ๐๒-๒๑๕-๖๒๐๓ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐๒-๒๑๕-๖๔๑๘

Email : office@chula-alumni.com