ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องรายนามผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

18 กุมภาพันธ์ 2019   ข่าว, ข่าวสนจ.