การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

5 เมษายน 2021   ข่าว, ข่าวสนจ.

การประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ

                  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หัวข้อ “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นสุข” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประกวดมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๑๗ คน จาก ๑๐ สถาบัน และผ่านการคัดเลือกได้แสดงสุนทรพจน์รอบฉับพลัน ในหัวข้อ “ความดีพัฒนาตน ความสามารถของคนพัฒนาชาติ” จำนวน ๑๗ คน โดยมีผู้สนใจเข้าชมการประกวดประมาณ ๑๕๐ คน โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัล ชื่อสกุล สถาบัน
ชนะเลิศ นางสาวกรรณิการ์ ทรงจำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองชนะเลิศ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชมเชย นางสาวกมลพร รัฐอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม