ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

14 กันยายน 2021   ข่าว, ข่าวสนจ.